Home » Студентски конкурс по превод » Петнадесети конкурс по превод (2014 г.)

Петнадесети конкурс по превод (2014 г.)

ВНИМАНИЕ!

ПЕТНАДЕСЕТИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД

2014 г.

Специалност Новогръцка филология (СУ “Св. Кл. Охридски”), бакалавърска програма Неоелинистика (НБУ), Дружеството на неоелинистите в България „К. Паламас”  и Сдружението на преводачите в България организират ПЕТНАДЕСЕТИЯ ОБЩОБАЛКАНСКИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД от новогръцки на български език. Тази година  за пореден път конкурсът  е  предвиден да се проведе на две нива – за студенти от бакалавърските програми и за студенти от магистърските програми. Текстовете могат да бъдат  намерени на страницата на специалност Новогръцка филология http://ngf-bg.com/wordpress/.

Проведените  до сега  14 студентски конкурса за превод (2000 – 2013 г.) предизвикаха интереса  и на  студенти, изучаващи новогръцки език, и от други балкански страни (от университетите в Белград, Яш (Румъния) и Анкара), които  превеждат текстовете на своите родни езици. С тяхното участие няколко от проведените до сега  конкурси се превърнаха в  МЕЖДУБАЛКАНСКИ КОНКУРСИ ЗА ПРЕВОД ОТ НОВОГРЪЦКИ  ЕЗИК. Най-добрите преводи са публикувани в Бюлетините на Дружеството на неоелинистите в България и в специалните  издания на Сдружението на преводачите Млад преводач.

ПЕТНАДЕСЕТИЯТ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД – 2014 г. е  предназначен преди всичко за студенти (СТЕПЕН БАКАЛАВЪР, СТЕПЕН МАГИСТЪР), изучаващи новогръцки език в български университети. Участниците в конкурса не са задължени да преведат и двата вида текст – поезията и прозата – всеки участник участва в зависимост от своите  предпочитания. Студентите от бакалавърските програми могат да участват и с текстове, предвидени за студенти – магистри.

Материалите се намират  при филолог-специалистите на специалностите, в които се изучава новогръцкия език, както и  в катедра Класическа филология – специалност Новогръцка филология в СУ-кабинет 183 (в сградата  на Ректората) – за справки  тел. 9308-341, 10:00-12:00 ч.

Конкурсът е анонимен. Преводите трябва да се предадат, напечатани на компютър, най-късно до 15.03.2014 г. на филолог-специалистите на съответните специалности, както и в катедра Класическа филология – специалност Новогръцка филология (каб. 183 – в  сградата на Ректората на СУ) в запечатан плик с надпис с печатни букви “конкурс за превод” (без подател). В същия плик се  поставя по-малък плик, също запечатан с  трите имена, телефон за връзка, e-mail, специалността и университета на студента. Ако не е спазена анонимността, предадените материали няма да бъдат допуснати за участие  в конкурса.

Преводите могат да бъдат изпращани и директно по пощата (без подател)  на адрес, написан с печатни букви: СУ ”Св. Кл. Охридски”, специалност Новогръцка филология, бул. “Цар Освободител” № 15 София 1000 ( конкурс за превод).

Компетентно жури ще определи първите три най-добри превода на поезия и проза. Най-добрите  преводачи ще бъдат наградени.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХ!

Текстовете за конкурса можете да изтеглите тук:

За студенти в бакалавърски програми: поезия , проза

За студенти в магистърски програми: поезия , проза