Home » Научни проекти » Проект „Евтерпа“

Проект „Евтерпа“

„Евтерпа: електронен корпус от текстове на новогръцката художествена литература и техните преводи на български език

„Евтерпа” е двуезична електронна база данни (около 2000 стандартни страници), съдържаща творби на новогръцката литература, представени успоредно с техните преводи на български език. Електронният корпус е създаден от екип преподаватели от специалност Новогръцка филология към Катедрата по класическа филология, в рамките на програмата за проекти по НИС на СУ „Св. Климент Охридски”.

За обработката и представянето на текстовете е разработен специален програмен продукт, който дава възможност за автоматично разпределение и номериране на изреченията на превода и оригинала, както и за търсене на лексикални единици или на сегменти от лексикални единици.

Създадената база данни е представена на уеб-сайта на проект „Евтерпа” с временен адрес: http://rosoft.org/grcorpus. Сайтът съдържа:

– търсачка, чрез която се осъществява търсене на гръцки лексикални единици;
– списък на произведенията и данни за тях.

Работа с корпуса

Търсачката в сайта дава възможност за търсене на новогръцка лексикална единица по начален сегмент или за точно търсене. Може да се търси в конкретен текст или във всички текстове.

В режим „Разширено търсене” се откриват думи, сходни по буквен състав (например, ако търсите последователност от символи αυτ, ще бъдат намерени всички форми на местоимението αυτός, но и формите на съществителното αυτί).

Другият режим – „Точно търсене” – дава само точни съвпадения, без да се прави проверка за главни и малки букви.

След като натиснете бутона „Търси”, ще получите всички намерени изречения, в които се срещат търсените думи или начални сегменти от думи, както и съответните изречения на български език. Търсената последователност от символи се оцветява в червено. При натискане на стрелката вляво от полето с гръцкия текст се отваря прозорец, в който може да се прочете по-широкият контекст на намерените изречения.