Home » Научни проекти » Лингвистичен речник

Лингвистичен речник

Онлайн гръцко-български речник на лингвистични термини

Речникът съдържа над 2390 преведени на български гръцки лингвистични термини (1350 от тях с изходните английски или френски термини), както и 100 дефиниции на по-важните термини. Термините са свързани със следните по-важни лингвистични направления: общо езикознание, историческа лингвистика, фонетика, фонология, морфология, лексикология, синтаксис, семантика, прагматика, текстлингвистика, типология на езиците, стилистика, диалектология, история на гръцкия език, както и термини от течения в лингвистиката като структурализъм, генеративна граматика и пр.

Термините са селектирани от лингвистичните изследвания и граматики, включени в библиографията към учебните програми на следните дисциплини, изучавани в специалност Новогръцка филология: Новогръцка граматика – част първа и част втора, Теория на превода (в бакалавърската програма), Новогръцка фразеология, Лексикология и лексикография, История, Теория и практика  на превода (в магистърската програма).

На уебстраницата на речника са публикувани и следните допълнителни материали:

  • Упътване за ползване на речника.
  • Терминология – общи въпроси, ISO, организации за стандартизиране на терминологията в Гърция.
  • Проблеми на гръцката лингвистична терминология.
  • Преглед на гръцките печатни речници на лингвистичните термини.
  • Преглед на гръцките онлайн базирани речници на лингвистичните термини.
  • Ексцерпирани източници на гръцки термини и съкращенията им в речниковите статии.
  • Използвана литература за превода на гръцките термини.

Адрес: greekdict.info

Речникът е изработен от научен екип на СУ „Св. Климент Охридски” под ръководството на доц. д-р Борис Вунчев в рамките на проект № 61/03.04.2015 г. „Електронна база данни на новогръцки лингвистични термини с превод и дефиниции на български език в полза на обучението в специалност Новогръцка филология”, финансиран от Фонда за научни изследвания, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски”.