Home » За специалността

За специалността

ЗАЩО НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ?

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА

Специалност Новогръцка филология към Катедрата по класическа филология на Факултета по класически и нови филологии към СУ „Св. Климент Охридски” съществува от 1992 г. Неин основател и основен в продължение на повече от десетилетие организатор е проф. д-р Стойна Пороманска. Специалността няма аналог в системата на висшите учебни заведения в Република България. Единствено тя предлага на своите студенти пълна  филологическа и педагогическа подготовка за компетентно боравене с различните варианти и стилове на обществено-политическия, икономически, литературен и административен новогръцки език.

Останки от храма на Артемида (IV-III век пр. Хр.) в атинското предградие Враврона.

В останалите български висши учебни заведения е застъпено преподаването на съвременен гръцки език в рамките на хибридни специалности, обединени под общото наименование „Приложна лингвистика” или „Новогръцки език и мениджмънт”. Тези специалности обаче не осигуряват на студентите цялостна филологическа подготовка по новогръцки език и литература, както и запознаване с културата на съвременна Гърция в диахронен план. Завършилите Новогръцка филология в Софийския университет са единствените в страната, които по силата на дипломата си притежават правоспособността на филолог-специалист и преподавател по новогръцки език и литература.

Специалност Новогръцка филология има за цел:

1. Да подготвя специалисти, владеещи в достатъчна степен писмено и говоримо новогръцки език, които да се реализират като преводачи от и на новогръцки в многобройните гръцки инвестиционни проекти и предприятия, действуващи в България.

2. Да подготвя преподаватели по новогръцки за българските средни училища, в които търсенето на подобен род специалисти се увеличава.

3. Да подготвя кадри с професионална квалификация „специалист-филолог по новогръцки език”, които да са запознати с основните езикови и културни явления, произтичащи от различните фази на развитие на гръцкия език и неговата литература през късновизантийските столетия, по време на османското владичество над Балканите и съвременната епоха.

В специалност Новогръцка филология са застъпени следните исторически и културоведски дисциплини:

а) старогръцки език, история, култура и литература.

б) византийски език, история, култура и литература.

в) странознание, история, култура и литература на Нова Гърция.

Друга съществена цел на обучението в специалност Новогръцка филология, застъпена най-вече в магистърската степен, е запознаването на студентите с една специфична разновидност на съвременния Новогръцки език, която е известна като „чист език” или „катаревуса”. До 1974 г. тя съставлява официалния език на гръцката държава. Разбирането на катаревусния езиков модел разширява възможностите на студентите от специалността и им предоставя възможността на бъдат ефективни и при работа с официална гръцка документация и литература, издавана преди 1974 г.

Учебните програми на специалността напълно съответствуват, а в някои отношения дори надхвърлят целите и параметрите на образователно-квалификационната степен „бакалавър”. Нормативните цели на специалността се намират в пълно съответствие с потребностите на Република България, която в качеството си на пълноправен член на Европейския Съюз постоянно задълбочава сътрудничеството си с Република Гърция. Това сътрудничество създава непрекъснато увеличаващо се търсене на кадри с университетска подготовка по новогръцки език, литература и култура. Към момента специалността удовлетворява напълно тази обществена потребност. Завършилите Новогръцка филология обикновено биват слабо засегнати от безработицата и в повечето случаи не след дълго намират удовлетворяваща ги професионална реализация по специалността.

Светогорската обител „Ставроникита”, основана около 1535 г.

Нека отбележим също, че интересът към специалност Новогръцка филология е по правило значителен, но обучението в нея се определя като чуждоезиково, т.е. то поставя пред студентите само част от изискванията за познаване на езика, залегнали в програмите на гръцките университети.

Специалност Новогръцка филология е дял от катедрата по Класическа филология към ФКНФ на СУ „Климент Охридски” и поради естеството на учебните си планове е тясно свързана с преподавателския състав и с дисциплините, водени в специалност Класическа филология.

Осигуреността на специалност Новогръцка Филология с академичен състав е следната:

1. Четирима щатни хабилитирани преподаватели:
– Проф. дфн. Петя Янева.
– Проф. дин. Кирил Павликянов.
– Доц. дфн Борис Вунчев.
– Доц. д-р Драгомира Вълчева.

2. Четирима нехабилитирани асистенти, преподаващи практически новогръцки език:
– Ас. Анна Лазарова
– Ас. д-р Ирина Стрикова
– Ас. Милена Миленова
– Ас. Нели Методиева.

Специалност Новогръцка филология предлага три квалификационни степени – бакалавърска, магистърска и докторска. Понастоящем  в нея се обучават около 70 студенти – бакалаври, магистранти и докторанти.

Съпоставянето на бакалавърските учебни планове и програми на специалност Новогръцка филология със сродни специалности от чуждестранни висши училища може да се осъществи въз основа на електронните страници на Атинския Национален Университет и на Аристотелевия Университет в Солун. Сравнението с Атинския и Солунския университети сочи, че съотношението между езиковедските, педагогически, методологически и историко-културоведски дисциплини, преподавани в тези два университета в по-голямата си част съответствува на пропорциите, установени между въпросните дисциплини в специалност Новогръцка Филология. Една съпоставка обаче с Гьотингенския университет „Георг-Аугуст”, в който направлението „Новогръцка филология” се води в негръцка езикова среда, разкрива, че планово залегналите езикови и научно-методологични изисквания към завършващите студенти там са по-ниски отколкото в Софийски Университет.

Кореспонденцията, която специалност Новогръцка филология води с гръцки образователни и държавни институции, е насочена главно към Атинския „Национален и Каподистрийски университет”, към „Аристотелевия университет” в град Солун, към Университета в град Патра и към „Егейския Университет” със седалище на остров Родос. Редовна преписка се води и с Министерството на Културата на Гърция с цел обмен на информация за културни събития в двете страни. Тази преписка включва също и документацията по изпращане на студенти на летни езикови курсове в Гърция. Всяко лято около немалък студенти биват одобрявани за участие в летните курсове по новогръцки език, организирани от Солунския и Атинския университети, и Института по балканистика в град Солун (ИМХА) през месеците юли и август. От това си участие студентите имат изключително практическа полза, тъй като привикват с употребата на езика в гръкоезична академична среда.

Църквата „Св. Богородица Пантанаса” (1428 г.) във византийската столица на Морейското деспотство (Пелопонес) – Мистра.

Около половината от занятията в специалност Новогръцка филология се водят или в отлично оборудваната зала на библиотеката по новогръцки език „Константинос Кавафис” (кабинет 176 на Ректората), или във фонетични кабинети, които напълно съответствуват на съвременните изисквания към обучението по чужди езици с оглед постигането на качествени резултати по новогръцка фонетика и диалектология. Осигурени са образователни видеоматериали, които съставляват значително улеснение при преподаването на дисциплините практически новогръцки, странознание и история на съвременна Гърция, и византийска култура.

Специалността разполага със съвременно оборудвана библиотека по новогръцка литература и езикознание – споменатият кабинет 176 в сградата на Ректората, където са събрани около 7000 тома. Тя е достатъчна за потребностите на студентите и за художествено-творческата дейност на преподавателите.

Изпитните процедури за оценяване на знанията на студентите са следните:

1. Устните изпити съставляват една трета от всички изпити. Прилагат се най-вече при теоретическите дисциплини.

2. Писмените изпити съставляват две трети от всички изпити.  Прилагат се най-вече при дисциплините свързани с практическото усвояване на новогръцки. От писмените изпити половината са тестове по езика, специално подготвяни за всеки отделен случай от преподавателя. Широко се практикуват семестриалните езикови тестове, особено ако предметът се преподава в продължение на повече от един семестър. Прилагат се също и междинни езикови тестове и колоквиуми по време на семестъра. Обективността на оценяването се осигурява от твърдо фиксирани езикови критерии:

А. Правописна грешка – намаляване на оценката с 0.10.

Б. Граматична грешка – намаляване на оценката с 0.20.

В. Лексикална грешка – намаляване на оценката с 0.30.

Специалността да полага всички усилия за осигуряване на студентите възможност за общуване с университетска гръцка среда. За тази цел биват канени с цел изнасяне на лекции гръцки университетски преподаватели, литератори, интелектуалци и писатели. Канените преподаватели обикновено са свързани с Атинския и Солунския университети.

На студентите се предоставя всяка поискана консултация или препоръка, стига да са изпълнени задължителните предварителни изисквания за издаване на препоръчително писмо. Те са:

1) Много добра или отлична работа през време на семестриалното обучение.

2) Доказани интереси в сферата на новогръцкия език и култура.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

Двусеместриалната магистърска програма „Съвременна Гърция – език и култура“ е единствената програма в страната, която предоставя задълбочаване на обучение по новогръцки език, литература и култура след завършена бакалавърска степен по специалност Новогръцка филология или след получено ниво B2 по новогръцки език. Повече информация за обучението, професионалните компетентности и реализация на успешно завършилите