Home » Студентски конкурс по превод

Студентски конкурс по превод

Специалност Новогръцка филология (СУ „Кл. Охридски”), бакалавърска програма Неоелинистика (НБУ)  и Сдружението на преводачите в България организират ежегоден Общобалкански студентски конкурс за превод от новогръцки на български език. От няколко години конкурсът да се провежда на две нива – за студенти от бакалавърските програми и за студенти от магистърските програми.

Проведените  до сега  тринадесет студентски конкурса за превод (2000-2012) предизвикаха интереса  и на  студенти, изучаващи новогръцки език, и от други балкански страни ( от университетите в Белград, Яш-Румъния и Анкара), които  превеждат текстовете на своите родни езици. С тяхното участие няколко от проведените до сега  конкурси се превърнаха в Общобалкански студентски конкурси за превод. Най-добрите преводи са публикувани в Бюлетините на Дружеството на неоелинистите в България и в специални  издания на Сдружението на преводачите. През септември 2010 г. с  група участници в конкурса от България, Румания и Словения  се проведе 15-дневен семинар по превод в Дома на литературата на остров Парос.