Home » Студентски конкурс по превод » Четиринадесети конкурс по превод – 2013 г.

Четиринадесети конкурс по превод – 2013 г.

ВНИМАНИЕ!

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД – 2013 г.

Специалност Новогръцка филология (СУ ”Кл. Охридски”), бакалавърска програма Неоелинистика (НБУ), Дружеството на неоелинистите в България „К. Паламас”  и Сдружението на преводачите в България организират ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯ ОБЩОБАЛКАНСКИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД от новогръцки на български език. Тази година за пореден път конкурсът  е  предвиден да се проведе на две нива – за студенти от бакалавърските програми и за студенти от магистърските програми. Текстовете могат да бъдат  намерени на страницата на специалност Новогръцка филология http://ngf-bg.com .

Проведените  до сега  13 студентски конкурса за превод (2000-2012) предизвикаха интереса  и на  студенти, изучаващи новогръцки език, и от други балкански страни ( от университетите в Белград, Яш-Румъния и Анкара), които  превеждат текстовете на своите родни езици. С тяхното участие няколко от проведените до сега  конкурси се превърнаха в ОЩОБАЛКАНСКИ КОНКУРСИ ЗА ПРЕВОД ОТ НОВОГРЪЦКИ  ЕЗИК. Най-добрите преводи са публикувани в Бюлетините на Дружеството на неоелинистите в България и в специални  издания на Сдружението на преводачите.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯТ  КОНКУРС ЗА ПРЕВОД 2013 е  предназначен преди всичко  за  български студенти (СТЕПЕН БАКАЛАВЪР, СТЕПЕН МАГИСТЪР), изучаващи новогръцки език в български университети. Участниците в конкурса не са задължени да преведат и двата вида текст – поезията и прозата –  всеки участник участва в зависимост от своите  предпочитания. Студентите от бакалавърските програми могат да участват и с текстове, предвидени за студенти – магистри.

Материалите се намират  при филолог – специалистите на специалностите, в които се изучава новогръцкия език, както и  в катедра Класическа филология – специалност Новогръцка филология в СУ-кабинет 183 (в сградата  на Ректората) – за справки  тел. 9308-341 10.00-12.00.

Конкурсът е анонимен. Преводите трябва да се предадат, напечатани на компютър, най-късно до 15.03.2013 г. на филолог – специалистите на съответните специалности, както и в катедра Класическа филология – специалност Новогръцка филология (каб. 183 – в  сградата на Ректората на СУ) в запечатан плик с надпис с печатни букви “конкурс за превод” (без подател). В същия плик се  поставя по-малък плик, също запечатан с  трите имена, телефон за връзка, e-mail, специалността и университета на студента.  Ако не е спазена анонимността, предадените материали няма да бъдат допуснати за участие  в конкурса.

Преводите могат да бъдат изпращани и директно по пощата (без подател)  на адрес, написан с печатни букви: СУ ”Кл. Охридски” – Специалност Новогръцка филология бул. “Цар Освободител” № 15 София 1000 ( конкурс за превод).

Компетентно жури ще определи първите три най-добри превода на поезия и проза. Най-добрите  преводачи ще бъдат наградени.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХ!

Текстовете за конкурса можете да изтеглите тук:

За бакалаври – поезия и проза (бакалаври, 2013)

За магистри – поезия (магистри, 2013) , проза (магистри, 2013)