Home » Преподаватели и курсове

Преподаватели и курсове

проф. дин Кирил Павликянов
В бакалавърския курс:
Византийска култура
Странознание на Гърция
Византийска литература
История на съвременна Гърция
Практически новогръцки език
Византийски език
Новогръцка литература
История на Византия

В магистърския курс:
Новогръцка юридическа лексика
Езикът на новогръцката художествена литература
Знакови книги на съвременната гръцка литература
Увод в културата на съвременна Гърция XIX – XX век

проф. д-р Стойна Пороманска (Professor Emeritus)
В магистърския курс:
Лексикология и лексикография (задължителен)
Устен превод (избираем)

доц. д-р Драгомира Вълчева

В бакалавърския курс:
Практически новогръцки
Новогръцка граматика – IV част
Увод в теорията на превода

Преводът като пренос на култура

В магистърския курс:
Специални функционални езици 1 (обществено-политическа лексика)
История, теория и практика на превода

доц. дфн Борис Вунчев
В бакалавърския курс:
Новогръцка граматика –  I част
Новогръцка граматика – II част
Новогръцка граматика – III част
Практически новогръцки език

В магистърския курс:
Задължителни дисциплини:
Лексикология и лексикография
Новогръцка фразеология
Специални функционални езици 2 – икономическа лексика
Избираеми дисциплини:
Проблеми на темпоралността и аспектуалността в новогръцкия език

гл. ас. Милена Миленова
В бакалавърския курс:
Практически новогръцки език
Методика на ЧЕО
Πедагогическа практика
Анализ на учебни помагала по новогръцки като чужд език
Междукултурно общуване и обучение по новогръцки като чужд език

ас. Анна Лазарова
В бакалавърския курс:
Практически новогръцки език
Комуникативни умения

ас. Нели Методиева
В бакалавърския курс:
Практически новогръцки език
Новогръцка литература

гл. ас. д-р Ирина Стрикова
В бакалавърския курс:
Практически новогръцки език
Новогръцка граматика III част (упражнения)