Home » Програма за обмен на студенти „Еразъм +“

Програма за обмен на студенти „Еразъм +“

Специалност Новогръцка филология към Катедрата по класическа филология има сключени договори за сътрудничество по програмата „Еразъм+” с Аристотеловия университет в Солун и Университетите в Патра и Комотини.

НОВО!!! Кандидатите могат да избират и университети, които нямат сключени договори със специалност Новогръцка филология, но предлагат обучение в областта на неогрецистиката. В такъв случай обаче ще имат възможност да се класират само ако липсват достатъчно кандидати от специалността, с която е сключен договорът.

Кандидатите за обучение в някой от горепосочените университети се явяват на конкурс по документи и събеседване.

Изисквания за кандидатстване:
1. Към момента на планираната мобилност кандидатите трябва да са редовно записани.
2. Могат да кандидатстват студенти във втори, трети и четвърти курс. НОВО!!! Дава се възможност за кандидатстване и на студенти от първи курс, като се очаква, че към момента на провеждане на мобилността те ще са завършили успешно втория семестър на обучението си в ОКС Бакалавър.
3. Кандидатите трябва да имат много добър успех.
4. Студенти, които през 2016–2017 г. ще бъдат в четвърти курс, могат да осъществят мобилност само през зимния семестър.
5. НОВО!!! Студентите от четвърти курс, които възнамеряват да продължат образованието си в Софийския университет в ОКС Магистър, могат да кандидатстват в категорията „магистри“.
6. НОВО!!! Отпада изискването кандидатът да няма невзети изпити от предходните години.

Необходими документи за кандидатстване:
1.      Уверение за успех от цялото следване до момента
2.      Автобиография- европейски формат
3.      Мотивационно писмо
4.      Списък с публикации /ако има такива/
5.      Документ за владеене на език / ако има такъв/

Конкурсът се провежда според изискванията на Международен отдел: обикновено през април се кандидатства за следващата академична година.

За повече информация относно възможностите за студентска, докторантска и преподавателска мобилност по програма „Еразъм” можете да се обръщате към заместник-декана на ФКНФ по международното сътрудничество или към Началника на отдел „Международна дейност“ и протокол (е-mail:socrates@admin.uni-sofia.bg).

Новините около програмата можете да следите на сайта на Софийския университет, както и на адрес: www.hrdc.bg .

За програма „Еразъм+” в специалност Новогръцка филология отговаря доц. д-р Драгомира Вълчева: dragomiraval@gmail.com .