Home » Научни проекти » Деривационна морфология

Деривационна морфология

НОВОГРЪЦКО-БЪЛГАРСКИ ПАРАЛЕЛИ В ДЕРИВАЦИОННАТА МОРФОЛОГИЯ

Добре дошли на страницата на проектите Новогръцко-български паралели в деривационната морфология – създаване на динамичен електронен ресурс“, финансиран от МОН чрез бюджета на Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ (договор за научни изследвания № 44/12.04.2016 г.) и „Новогръцко-български морфологични паралели с оглед на словообразуването”, финансиран от МОН чрез бюджета на Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ (договор за научни изследвания № 80-10-146/25.04.2018 г.), разработени от научен екип с ръководител доц. д.ф.н. Борис Вунчев и членове доц. д-р Биляна Михайлова (ФСлФ) и докторант Даниел Томов (ФСлФ).

Основната цел на проектите е повишаването на качеството на обучение на студентите в бакалавърската и магистърска програма на специалност Новогръцка филология, както и разширяването на уменията и компетентностите на студентите. Тази основна цел има няколко аспекта:

  1. Разширяване и задълбочаване на познанията на студентите по въпроси на новогръцката лингвистика чрез запознаване със съвременните теоретични постановки в областта на словообразуването и по-конкретно на деривационната морфология.
  2. Развиване на уменията на студентите за използване на новогръцкия лингвистичен метаезик.
  3. Подпомагане както на неоелинистичните изследвания на изследователи на новогръцкия език от България, така и на българистичните изследвания на изследователи на българския език от Гърция и Кипър чрез изработване и публикуване на онлайн лингвистичен ресурс

В резултат от работата по проектите са изработени седем електронни ресурса:

  1. Встъпителна студия на тема Теоретични аспекти на словообразуването с оглед на деривацията, въвеждаща базовата терминология в областта на словообразуването и очертаваща проблемите на словообразувателна морфология в новогръцки в съпоставка с български.
  2. Релационни таблици на новогръцките и българските деривационни суфикси за образуване на съществителни имена
  3. Релационни таблици на новогръцките и българските деривационни суфикси за образуване на прилагателни имена.
  4. Релационни таблици на новогръцките и българските деривационни суфикси за образуване на глаголи.
  5. Разширена библиография по новогръцка морфология. Разширената библиография по новогръцка морфология обхваща общо 186 библиографски записа – 6 на български, 127 на новогръцки и 53 на английски и френски. Библиографските записи са разпределени според езика на написване на научната публикация или на монографията и след това по азбучен ред.
  6. Научна публикация на тема Новогръцки словообразувателни модели със суфиксоиди от старогръцки глаголи.
  7.  Научна публикация на тема: On some properties of the affixoids in Modern Greek.

БЕЛЕЖКА: За използването на релационните таблици е необходимо запознаване с Указанията за използване на таблиците.

УСПЕШНА РАБОТА!