Home » Магистърска програма „Съвременна Гърция – език и култура”

Магистърска програма „Съвременна Гърция – език и култура”

Магистърската програма „Съвременна Гърция – език и култура“ е единствената програма в страната, която предоставя задълбочаване на обучение по новогръцки език, литература и култура след завършена бакалавърска степен по специалността Новогръцка филология или след получено ниво B2 по новогръцки език. Програмата е уникална с това, че обвързва неоелинистиката с историческите ѝ корени, като я поставя в контекста на специфични езикови и културни феномени на съвременна Гърция, на античното и средновековното езиково, литературно и културно гръцко наследство. Студентите получават възможност да задълбочат чуждоезиковата си компетентност и да придобият едновременно по-широки и по-задълбочени лингвистични, литературни, културни, исторически и преводачески компетентности за осъществяване на междукултурно посредничество.

Обучението в магистърската програма „Съвременна Гърция – език и култура“ продължава два семестъра, като във всеки семестър се набавят минимум 30 кредита от задължителни и избираеми дисциплини, а през втория семестър и от защита на дипломна работа. Избираемите дисциплини са независими от годината на обучение, освен ако няма изрично изискване в учебната програма на дисциплината.

Професионални компетентности
Успешно завършилите магистърската програма „Съвременна Гърция – език и култура“ получават ниво на езикова компетентност С1 по Европейската езикова рамка. Успешно завършилите магистри могат да:
• събират, класифицират и интерпретират информация и факти от областта на новогръцкия език, литература и култура с цел решаване на конкретни задачи;
• прилагат придобитите знания и умения в областта на новогръцкия език, литература и култура с оглед на осъществяването на междуезиково и междукултурно посредничество;
• проявяват способност да анализират явления и проблеми на съвременния свят и в по-широк обществено-хуманитарен или интердисциплинарен контекст въз основа на и в паралел с българо-гръцките езикови и културни отношения;
• използват нови подходи в резултат на критичен анализ на проблеми от различен характер, възникващи в процеса на самостоятелна или екипна работа.

Професионална реализация
Възпитаниците на магистърската програма „Съвременна Гърция – език и култура“ могат да работят като тесни специалисти – преподаватели по новогръцки език и литература, изследователи и специалисти в научноизследователски институти, образователни и културни институции.
Благодарение на широкопрофилните си знания и умения магистрите успешно се реализират и заемат длъжности и в други професионални сфери, като ръководители, експерти, консултанти и служители в областта на:
– бизнеса и международните бизнес отношения;
– науката, културата и образованието;
– превода и издателската дейност;
– публицистиката, журналистиката и критиката;
– междукултурните връзки и културния туризъм;
– връзките с обществеността, рекламата и медиите;
– политиката и стратегическото планиране;
– услугите и административните дейности.

Учебен план за магистърска програма „Съвременна Гърция – език и култура“ (2018/2019 г.)