Home » Студентски конкурс по превод » Дванадесети конкурс за превод (2011 г.)

Дванадесети конкурс за превод (2011 г.)

Специалност Новогръцка филология (СУ „Кл. Охридски”), бакалавърска програма Неоелинистика (НБУ)  и Сдружението на преводачите в България организират ДВАНАДЕСЕТИЯ ОБЩОБАЛКАНСКИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД от новогръцки на български език. Тази година  за трети път се  предвижда конкурсът  да се проведе  на две нива – за студенти от бакалавърските програми и за студенти от магистърските програми. Текстовете могат да се намерят по-долу на тази страница.

Проведените  до сега  ЕДИНАДЕСЕТ студентски конкурса за превод (2000-2010 г.) предизвикаха интереса  и на  студенти, изучаващи новогръцки език, и от други балкански страни ( от университетите в Белград, Яш-Румъния и Анкара), които  превеждат текстовете на своите родни езици. С тяхното участие няколко от проведените до сега  конкурси се превърнаха в ОБЩОБАЛКАНСКИ КОНКУРСИ ЗА ПРЕВОД. Най-добрите преводи са публикувани в Бюлетините на Дружеството на неоелинистите в България и в специални  издания на Сдружението на преводачите. През септември 2010 г. с  група участници в конкурса от България, Румания и Словения  се проведе 15-дневен семинар по превод в Дома на литературата на остров Парос.

ДВАНАДЕСЕТИЯТ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД 2011 е  предназначен преди всичко  за  български студенти (СТЕПЕН БАКАЛАВЪР, СТЕПЕН МАГИСТЪР), изучаващи новогръцки език в български университети. Участниците в конкурса не са задължени да преведат и двата вида текст – поезията и прозата –  всеки участник участва в зависимост от своите  предпочитания.

Материалите могат да се вземат и от секретарките на университетските специалности, в които се изучава новогръцкия език, както и  в катедра Класическа филология – специалност Новогръцка филология в СУ-кабинет 183 (в сградата  на Ректората) – за справки  тел. 9308-341 10.00-12.00.

Конкурсът е анонимен. Преводите трябва да се предадат, напечатани на компютър, най-късно до 15.03.2011 г. на секретарките  на съответните специалности, както и в катедра Класическа филология – специалност Новогръцка филология (каб. 183 – в  сградата на Ректората на СУ) в запечатан плик с надпис с печатни букви „конкурс за превод” (без подател). В същия плик се  поставя по-малък плик, също запечатан с  трите имена, специалността,университета, телефон за връзка,  email.  Ако не е спазена анонимността, предадените материали няма да участват в конкурса.

Преводите могат да бъдат изпращани и директно по пощата (без подател)  на адрес, написан с печатни букви: СУ „Кл. Охридски” -Специалност Новогръцка филология, бул. „Цар Освободител” № 15 София 1000 ( конкурс за превод).

Компетентно жури ще определи първите три най-добри превода на поезия и проза. Най-добрите  преводачи ще бъдат наградени.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХ!