Home » Студентски конкурс по превод » Двадесет и първи национален студентски конкурс по превод на новогръцка поезия и проза (2021 г.)

Двадесет и първи национален студентски конкурс по превод на новогръцка поезия и проза (2021 г.)

Специалност Новогръцка филология (СУ „Св. Кл. Охридски“), бакалавърската програма Неоелинистика (НБУ), Дружеството на неоелинистите в България и Сдружението на преводачите в България организират ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИЯ НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ПО ПРЕВОД на художествена литература от новогръцки на български език. Тази година конкурсът се посвещава на 200-годишнината от избухването на Гръцкото освободително въстание и на поетесата Катерина Ангелаки-Рук, която наскоро завърши земния си път.

Конкурсът по превод е предназначен за български студенти (СТЕПЕН БАКАЛАВЪР и СТЕПЕН МАГИСТЪР), които изучават новогръцки език в български университети. За всяка от двете степени се предлагат два вида текст за превод – поезия и проза. Участниците в конкурса не са задължени да преведат и двата вида текст за съответната степен. Студентите от бакалавърските програми могат да участват и с текстовете, предвидени за студентите магистри. Студентите магистри се оценяват само по преводите, предвидени за магистърската степен.

Конкурсът по превод е анонимен. Преводите трябва да бъдат написани на компютър и да бъдат предадени най-късно до 15.03.2021 г. по един от следните два начина:

(а) чрез директно депозиране в канцеларията на Деканата на Факултета по класически и нови филологии в СУ (Ректорат, стая 231, тел. за връзка (02)9301-381) в запечатан плик, върху който е написано с печатни букви „конкурс по превод” (без подател);

(б) по пощата (без подател) на адрес, написан с печатни букви: СУ „Св. Кл. Охридски”, Деканат на ФКНФ, Катедра по класическа филология, бул. „Цар Освободител” 15, София 1504 (конкурс по превод).

Освен превода/преводите, запечатаният плик трябва да съдържа по-малък плик, също запечатан, с трите имена на студента, телефон за връзка, e-mail, специалност и университет. Ако анонимността не бъде спазена, предадените материали няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.

Трите най-добри превода във всяка от четирите категории ще бъдат определени от компетентно жури. Най-добрите преводачи ще бъдат наградени, а наградените преводи, както всяка година, ще бъдат публикувани в специално издание на Сдружението на преводачите в България.

Текстовете за конкурса можете да изтеглите оттук:

За студенти в бакалавърски програми: поезия, проза

За студенти в магистърски програми: поезия, проза