Защо Новогръцка филология в СУ?

Специалност Новогръцка филология към Катедрата по класическа филология във Факултета по класически и нови филологии към СУ „Св. Климент Охридски” съществува от 1992 г.

Специалността няма аналог в системата на висшите учебни заведения в Република България, тъй като е единствената, която предлага на своите студенти пълна  филологическа и педагогическа подготовка за компетентно боравене с различните варианти и стилове на обществено-политическия, икономически, литературен и административен съвременен гръцки език.

Специалност Новогръцка филология има за цел:

1. Да подготвя специалисти, владеещи в достатъчна степен писмено и говоримо съвременния гръцки език, които да се реализират като преводачи от и на новогръцки в многобройните гръцки инвестиционни проекти и предприятия, действуващи в България.

2. Да подготвя преподаватели по новогръцки език за българските средни училища, в които търсенето на подобен род специалисти се увеличава.

3. Да подготвя кадри с професионална квалификация „специалист-филолог по новогръцки език”, които да са запознати с основните езикови и културни явления, произтичащи от различните фази на развитие на гръцкия език и неговата литература през късновизантийските столетия, по време на османското владичество над Балканите и съвременната епоха.

Повече за специалността